Meelevald, elu, asupaik

Andrey Shapovalovi jutluse konspekt.
“Nägemus”

Mind võeti ja viidi kaugele maakerast. Ja siis nagu keegi võttis mõõga ja lõikas maa, taevaaluse ja taevad. Nägin mis toimub taevas, taevaaluses ja maa peal ning õhus. Nägin kolme sfääri. Kolmas sfäär – taevas, kus asus Jumal. Teine sfäär – taevaalune. Selles sfääris asusid kõik – nõiad, deemonid, inglid. Inimesed asusid maa peal. Läbilõikes nägin kus asub Jumal, saatan ja inimene.

Saatan oli taevast alla tõugatud ja kontrollis illegaalselt kahte sfääri – taevaalust ja maad.

Inimene oli loodud Jumala poolt unikaalseks isiksuseks. Meie oleme teiega nii unikaalsed, et vaimumaailm vaatab meie peale nagu Jumalale. Inglid, deemonid, taevaalune, kõik kes on loodud taevas ja kõike keda Jumal on loonud maa peale, nad kõik vaatasid meie peale nagu Jumalale. Meie oleme loodud tema kuju ja palge sarnasteks. Ja ainult saatan üritab tõestada meile, et sa ei ole keegi, sa oled tähtsusetu nagu prügi. Meie isegi ei kujuta ette kes on saatan ja miks ta vihkab seda teemat.

Peate mõistma, et inimene on Jumala loomingu kroon, ja et mitte keegi ei ole oma auastmelt Jumalast kõrgem. Kõik teised on Temast madalamal.

Selles läbilõikes oli näha, et saatan oli alla tõugatud ja et tal ei olnud asupaika. Lutsifer ja kõik need inglid, kes temaga läksid kaasa, olid loodud ülistuse jaoks ja elama Jumala Auhiilguses ehk olla kummardajad. Ja nüüd saatana jaoks oli loodud põrgu ja tulejärv ja see ei ole mõeldud üldse inimese jaoks. Sinna satuvad inimesed oma valiku tõttu. Nad ütlevad Jumalast lahti oma suuga ja pärivad seda sama mida saatan.

See ei olnud mitte ainult tema asupaik, vaid nagu kinnipidamise koht. Sinna nad on aheldatud. Ja ta (saatan) teadis, et põrgust ta ei saaks muidu välja, kui inimese abil. Ja meie teiega, inimestena, oleme tühjendanud põrgu ja täitnud selle maa langenud inglitega. Sest saatan ei oma mingit meelevalda.

Me omame kõik meelevalda. Saatan on nii jõuetu ja abitu. Et tema saaks meile midagi negatiivset teha, peab ta meid selleks sundima. Ilma teieta ta EI SAA TEHA MIDAGI, sest inimesele on antud meelevald ja vaba tahe ehk valikuvabadus.

Saatan kreeka keeles „diabolos“ koosneb sõnadest „dia“ ja „ballos“ – see, kes viskab idee. Ja kogu tema meelevald on selles, et jätkata idee viskamist sinu südamesse. Ja ta teeb seda nii kaua, kuni see idee juurdub sinus ja saab sinu ideeks. Ja siis, kui sa tema idee võtsid vastu nagu oma isikliku, hakkad sa tegutsema. Ja siin saab saatan võtta võimust. Aga kui sina ei tegutse, on ta täiesti jõuetu ja halvatud.

Kogudus peab teadma, et kogu MEELEVALD ei ole saatanal vaid SINUL.

 

Inglitest.  Ainult mõned inglid pääsevad ligi taevani. Suur osa inglitest töötavad taevaalustes paikades, viivad meie palved ja toovad vastuse ja au – väga unikaalne funktsioon.

Osa inglitest on need, kes on saavutanud selle au teenima sind ja mind.

Inglid peavad välja teenima selle au, et teenida inimesi. Ma nägin seda ja olin šokis.

Tahan, et te näeksite, et inimene on nii unikaalne olend.

Jumala asupaik on taevas, aga taevaaluse ja maa ta andis inimesele.

Ma nägin inimest tema täiuses. Kui inimene oli loodud, oli ta loodud käima maa peal, täiesti kontrollima ja valitsema taevaaluses ja samaaegselt elama ja viibima Jumalaga taevas.

Inimene on nii unikaalne, et olin imestunud sellest funktsioonist. Mitte keegi ei omanud kolme sfääri. Ja isegi keegi ei mõelnud vallutada kolme sfääri. Isegi Jumal ei sekku taevaalustesse ilma sinu loata. Meie peame temal seda lubama.

Tahan teile selgitada, et need on vaimsed asjad ja võib juhtuda, et sinu mõistus võib kokku joosta. Võta see vastu oma vaimu.

Inimene on loodud elama maa peal, kontrollima ja valitsema taevaalust ning samal ajal vaimus olla taevas.

Nägin, et inimene omas väga kõrget auastet ja omas palju komponente. Jumal, kui kõik oli loodud, lõi viimaseks inimese. Jumal ütles, et „Tehkem inimesed oma näo järele, meie sarnaseks“ (1Mo 1:26). Jumal hingas inimesse ennast (1Mo 2:7). Sinus on Jumala osa. Miks me oleme nagu halvatud – sest meie ei tea, kes me oleme.

Teate miks saatan vihkab neid asju? Sest ta varastas selle informatsiooni.

Teate miks uskmatud omavad edukust? Sellepärast, et saatan varastas edukuse informatsiooni ja müüs neile selle eest, et nemad on müünud ennast temale.

Ma sain nägemuses selgeks, et saatanal ei ole midagi OMA. TAL EI OLE MITTE MIDAGI OMA. Saatanale ei kuulu mitte midagi taevas, taevaaluses ja mitte midagi maa peal.

Meie peame mõistma, et oli midagi, mida esimene inimene vabatahtlikult andis ära või müüs. Saatan varastas vaimuliku elemendi. See, mis sind tegi otse kui Jumalaks maa peal, oli varastatud. Oli varastatud see element, millega sa võisid asuda kolmandas sfääris.

Meie praegu oleme mitte see, kes me peaksime olema. Inimene omab nii kõrget auastet. Saatan omas algselt taevas ainult seda osa, mis oli seotud ülistusega ja kummardamisega. Aga inimesel on auaste ja tema kontor  kolmandas sfääris. Ta saab siseneda omal soovil ükskõik millisesse kolmest sfäärist. Nägin, et oleme loodud elama maa peal ja vaimus seal, kus elab Jumal, ja valitsema taevaalustes.

Nägin, et saatan vihkas ja ründas just inimese vaimu. Ja ainult vaim, uuestisündinud vaim, omas saatana jaoks ohtu. Teame juba seda, et talle ei ole mitte midagi antud. Mässu tõttu on temalt kõik ära võetud, kõik auastmed. Kõik.

Teate, tema omab seda mis on meie oma. See mis on meie oma, on nüüd rikutud ja moonutatud. Aga see on kõik meie oma. Saatanale kuulub põrgu ja seegi ainult rendiks, kuni ta visatakse tulejärve. KÕIK ON MEIE OMA. Maa on meie, raha on meie, edukus on meie, prohvetlus, läbimurre, Jumala au – kõik on MEIE. Ta kasutab seda, mida ta röövis Aadamalt ja Eevalt.

Kirjutatud on, et saatan on maailma vürst. Aga algselt olime meie seda – vürstid, kuningad, printsessid. Meil oli meelevald ja saatan on selle röövinud pettusega meilt pattulangemise tõttu. Kõik mida ta kasutab – need vaimsed seadused, printsiibid – need õnnistused on Jumal andnud sulle ja mulle. Ja nüüd on temal see kohver ja müüb sellele, kellega teeb lepingu. Ta tahtis isegi Jeesusega sellist lepingut teha „ainult kummarda mind“.

Me peame mõistma, et peame saama nendeks, kellena Jumal on meid loonud. Saatan tahtis jätta inimest ilma substantsita, vaimu substantsita. Sest ilma vaimuta inimene ei olnud talle ohtlik. Ja see temal õnnestus. Ja nüüd ta valitseb inimesi.

Me peame mõistma, et maa peal me oleme nagu Jumalad. Nägin inglitest, et inimesi lubati teenida ainult nendel inglitel, kes on saavutanud kõrge auastme. Niivõrd ülev ja suur ja majesteetlik on inimene.

Inglid on tõepoolest väga ilusad, aga oma auastmelt ei saa neid isegi sinuga kõrvutada. Sina oled peremees. Sa oled valitseja, käskija. Sa oled Tema pruut.

Nagu öeldud oli, et saatan varastas need vaimsed seadused ja peitis ning andis ainult vähestele, kes temale ennast müüsid. Aga tegelikult see kõik kuulub MEILE. Me peame mõistma seda ja olema oma Jumalaga osaduses. Käima nagu Eenok käis oma Jumalaga (1Mo 5:23-24).

Nägin, kuidas jäädes ilma vaimust, olime kaotanud kontakti taevaga. Ja nüüd peame läbi murdma taevaaluseid, et jõuda taevani. Kuid siis oli vaimuga ühendus Jumalaga momentaanne. Jumal käis Aadama kõrval. Aadam oli maa peal ja vaimus sisenes ta kohe taevaga kontakti, läbides kolm sfääri.

Ma nägin kuidas saatan kasutab kõike seda, mis kuulub meile. Ja peamiselt saatan kasutab meie teadmatust. Nõiad ja muud okultsed tegelased kasutavad neid printsiipe ning vaimseid seadusi, mis saatan on varastanud koguduselt ja meilt ning annab neile, kes teda teenivad.

Kui ma seda kõike nägin, püha viha täitis mind ja ütlesin, sa tagastad kõik. Kogu meelevald kuulub sulle ja mulle. Te isegi ei tea, kuidas auastme kohaselt saatan näeb välja sinu kõrval (Jes 14:14-16). Ta pole keegi.

Teate, maa peal töötab kõik lähtudes populaarsusest. Mõni on maa peal saanud populaarseks väga ruttu ja seda saab ka tekitada. Aga taevas nii ei ole. Seal on kord. Seal töötab kõik auastmest lähtuvalt.

Teate, midagi ei saa panna inimese auastme kõrvale, peale Jumala. Ja Jumal tahab seista inimese kõrval.

Kas inimene abielluks eesliga?

Ei!

Aga miks Jumal tahab sind pruudiks?

Mõistate?!

Jumal on tahtnud intiimsust ja on loonud sinu.

Taevaalused ja maa on sulle kingitud. Kuid nüüd tuleb aeg seda kõike tagastada. Ma nägin, et kõik mida saatan kasutab on MEIE OMA. Sest talle ei kuulu mitte midagi taevaalustes ja maa peal. Ja nüüd me tihti ütleme: saatan anna tagasi! Aga kui ei anna – noh, olgu siis. Teate miks? Sest meie, tänapäeva inimese, käest pole seda kunagi ära võetud. Kui keegi on sinu asja ära võtnud, siis sa saaks aru.

Kallid, ma nägin, et see mida Aadamalt ja Eevalt võeti, oleks nagu minult ära võetud. Ma nägin, et mind on sellest ilma jäetud, kellena Jumal on mind loonud. Ja ma nägin, et saatan isegi kõrvuti deemonitega ei saanud seista Kristuse armee ees. Kogudus! Nad on nii jõuetud ja ilma meelevallata! Ja kõik mis maa peal toimub, seda teevad inimesed. Kui saatan tahab midagi teha, siis talle on vaja inimest, et seda teha. Tal endal on vaid mõte ja idee, mida ta lükkab ja viskab. Ta lükkab seda hästi. Aga meie oleme need, kes peame temalt need asjad ära võtma ja jätma ta ilma meelevallast.

Jumal ütles, et Ta õpetab meid ka õhuvalda valitsema ja kontrollima. Ta näitas, et meie hakkame pühitsema – sisse õnnistama õhuvalda. Ta ütles, kui Kogudus võtab oma positsiooni, ta pühitseb õhuvalda, atmosfääri. Teate, et kõik haigused ja nakkused pesitsevad põhiliselt õhus.

Nägin, et Kogudus puhastab õhu oma linnade üle. Praegu õhus elutsevad vürstid, vaimud, deemonid. Kogudus peab kasvama meelevallas ja vaimses positsioonis, selles, kuhu liigume. Ja Kogudus saab kontrollima õhuvalda (Ilm.12:9-10).

Esimene taevas – see on atmosfäär, meie taevas.

Teine taevas – see on taevaalune, kus kõik toimub ja on nagu lift.

Kolmas taevas – taevaste taevad, kus elab meie Issand.

Ja esimene taevas, see saab puhastatud ja pühitsetud esiteks meie kohalolust.

Teiseks – meie sõnadega ja kolmandaks – meie hingamisega.

Mäletate, kui inimene oli loodud, siis sai elu vaimust elavaks. Ja tulevikus, see saab olema niivõrd elav vaim, umbes, nagu inimene kukub Püha Vaimu mõjul. Saab olema asju, et püha inimese hingamine saab täielikult pühitsema ja puhastama seda paika. Bakterid surevad õhus sellest hingamisest. See kõlab küll imelikult, kuid ma nägin neid asju vaimses maailmas.

Ma nägin, et kogudus siis käib sellises meelevallas, et üksnes juba sinu hingamine ajab deemonid marru ja põgenema.

Nägin pühade hingamist. Juba Vanas Testamendis sündis selliseid üksikuid asju. Eliisa elustas poisi. See pole midagi üleloomulikku, vaid vastupidi, see on normaalne milles me peame olema. Ainult, et praegu oleme sellest kaugel.

Meie peame mõnikord normaalseks, et oleme vahest haiged. Aga ei! Kogudus tuleb sellest välja! Jumal tõstab selle põlvkonna. Ma nägin pühadelt tuleleeke suust.

(Ilm 11:5; Ap 2:3). Tuleleegid – see pöördub tagasi Kogudusse!

Nende inimeste, Koguduse pühade ees, olid nõiad ja satanistide vägi nagu laste mäng. Saatan kasutab informatsiooni, sest tema ei saa Jumala ilmutusi. Ma nägin mida ta varastas päris alguses, pärast inimese loomist ja see on väga limiteeritud teadmine. Selleski on meelevald ja vägi.

Aga Jeesus ütles nägemuses, et see mida Ma annan Kogudusele on kümme korda rohkem, mida saatan teab. Ta mõtleb, et ta on teilt varastanud selle, aga Jeesus ütles, et see mida Mul plaanis on, Ma pole veel andnudki. Kui võrdluseks öelda siis püstoli asemel ma annan Kogudusele kahuri. Et see, mis saatan on röövinud, oli ainult see, mida Ma esimestele inimestele andsin. Ja see, mis saatanal praegu on, näeb välja nagu veepüstol selle väe kõrval milles Kogudus käima hakkab.

Kui Kogudus tõuseb, siis saatan on pigistatud (nagu sõrmed jäävad ukse vahele). Tuleb aeg, et mitte üksikud, vaid kogu Kogudus käib siis sellises väes! Saatan hakkab välja nägema nagu Jes 14:14-16. Nõidade, satanistide tegevus nägi välja nagu liivakasti mäng.

Kui Kogudus hakkab kontrollima õhuvalda, siis terved linnad ja rahvad hakkavad muutuma ja Jumala poole tulema. Ja Jumal näitas, et kõik kurjad vaimud hakkavad otsima viiendat nurka, kui näevad neid inimesi (pühasid).

Ma nägin Kogudust liikumas sellises meelevallas,et kui inimesed sisenesid linna ja meelevallaga kuulutasid linna üle, ei saanud ükski deemon sinna jääda – nendel ei olnud õigust ega luba. Olin šokis. Jumala rahvas oli täielikult sõnakuulelik Jumalale. Need deemonid, kes ei allunud, neid Kogudus karistas. Otseses mõttes karistas neid. Kogudus saab omama meelevalda karistamaks deemoneid.

Nägin kõige selle juures veel inglite tegevust. Inglid soovivad mõista meid. Mingil määral isegi kadestavad meid.

Nägin, et inglitel on väga huvitav meiega koos viibida. Miks? Sellepärast, meie meenutame neile Jumalat ennast, kelle ligiolus nad ei või viibida. Aga meiega koos – saavad. Teie ei kujuta ette, miks inglid igatsevad maa peal inimesi teenida. Ja saavad ainult kõige kõrgema auastme inglid. Miks? Sellepärast, et inglid ei oma õigust siseneda Jumala ligiollu. Aga kui ta on sinuga, siis ta on alati Jumala ligiolus.

Inglid ei oma meelevalda tulla Jumala ette ja öelda: „Jumal, täida mind!“ Aga sinul on see õigus. Püha Vaim langeb ja täidab sind. Inglid oma auastmelt on nii palju madalamad sinust ja minust (Laul 8:4-10). Nad unistavad olla kõige väiksema ja rumalama inimesena maa peal. Sellepärast sellel inimesel on ligipääs Jumala trooni juurde, ilmutustele.

Meie isegi ei mõista, kes me tegelikult oleme. Ei mõista! Kogu taevas mõistab seda, peale meie. Tihti räägime „ma pole keegi“. Aga inglid – nemad omakorda igatsevad olla kas või „mitte keegi“.

Sul on kõik meelevald! Hakka kasutama seda!

Ma nägin inimesi, kogu vaimset maailma ja nad võtavad sind kui Jumalat.

Nad suhtuvad sinusse nii nagu Jumalasse. Miks saatan ei taha kätte maksta Jumalale nii, et kõik loomad tapab või kõik puud hävitab? Sellepärast, kui ta teeb kurja sinule, siis ta teeb kurja Jumalale, sest sina oled Tema juurde liidetud.

Ainult väga tõsise auastmega inglid saavad olla Jumala ligiolus (Mt 18:10). Need inglid, kes saavad olla Jumala ligiolus, katavad ennast tiibadega. Neil on kuus tiiba. Vana Testamendi inglid, kes ilmusid patriarhidele, usuisadele, nägid välja nagu inimesed. Nad toituvad meist, sellest, et saavad olla meie kõrval. Nad õpivad koos meiega ja meilt. Ja isegi kõige kadunum inimene on ülevam kui inglid, kes omavad kõrgemat auastet. Inimeste juures on ainult valitud inglid, kes on erilisi saavutusi saavutanud. Ma ei tea kuidas neid auastmeid jagatakse.

Kõige kõrgem auaste inglitel on – teenija. On inglid, kes loovad imesid, ilmutuste inglid, tervendajad inglid ja kaitsja inglid. Kaitsja inglid on selline auaste. Just need inglid peavad eriliselt millegagi välja paistma, välja teenima, et saada teenija auastet.

Ma olin šokis. See mida maa peal peame kõige väiksemaks, tähtsusetuks – oli taevas kõige kõrgem auaste. Ainult kõige kõrgemad inglid saavad olla teenija vaimud (Hebr.1:14).

Jeesus, enne kui ta läks ristile, pidi selle auastme saavutama (Jes 52:13-15). Jeesus pesi jüngritel jalgu. Ta ütles sellega, et Ma sain orjaks (Fil 2:7). Ta pidi saavutama teenija ehk sulase auastme. Kogudus! (Joh 13:5-7) Siin pole asi kaussides! SULASE AUASTE. Kus Jumal ise pidi pesema inimeste jalad. Ja kui ta seda tegi inimesena, saavutas ta selle auastme. Siin nagu kõige väiksem, aga seal on Ta kõige SUUREM! Ja kui teil on võimalus teenida, teenige, see on kõige suurem

AU – TEENIDA.

Ma nägin kuidas need inglid igatsevad, püüavad saavutada seda auastet. Tuua ilmutusi, kaitsta – see on nende unistus.

Ma nägin inimesi sellises tasemes ja potentsiaalis, et nad ei vajanudki enam ingleid. Nende kõrval kõndis Jeesus ise. Kui sa vaimulikult ei kasva on inglid siiski alati su juures. Praegu vajame ma kõik inglite teenimist. Kuid ma nägin auastet milles kõndis PRUUT. PRUUDI KÕRVAL OLEMIST VÄÄRIS VAID PEIGMEES, inglid ainult teenivad. Meie peame mõistma kellega Ta sõlmis lepingu.

Kuni pattulangemiseni ei vajanud inimene ingleid. Vaimumaailm oli täiesti avatud, meie suhtlesime Jumalaga, andsime käske (ehk valitsesime), toimusid imed, oli kõik. Aga kui vaimne osa oli varastatud, pandi meile inglid kuni teatud vaimuliku kasvuni, kus käime koos Jeesusega. Ingleid pandi inimese juurde, kui inimese vaimulikud silmad läksid kinni ja ta ei näinud enam rünnakut. Miks kaitseinglid? Sest nad kaitsevad meid.

Nende inimeste meelevald nägemuses oli niivõrd kõrge, et Jeesus ise käib nendega. Apostel Paulus ütles, et mitte enam mina, vaid Kristus minus. See nägemus on nagu makett kuhu me liigume. Sinu mõistus ei mõista seda kõike, aga sinu vaim tunneb sellest ainult rõõmu.

Me olime teiega isiksused ja kedagi ei saa panna meie kõrvale Tema looduist.

Isegi beebi, kes alles sündis, omab kõrgemat auastet, kui saatanal (saatan on ka langenud ingel). Jumal oli lubanud, et pärast seda jutlust meie palved muutuvad. Palvesse tuleb meelevald. Jumal on pannud meile sõrmuse. Ja see on meelevald (Lk 15:22).

Meil on meelevald! Tema Sõnal on meelevald. Jeesus rääkis meelevallas. Jumal tahab informatsiooni kaudu tuua meelevalla. Selles on selle nägemuse sisu. Ta ei saa sulle seda meelevalda anda, SEE ON JUBA SINU OMA. Ainult sa ei kasuta seda. Ja Jumalal on vaja lihtsalt anda informatsiooni, et sa mõistaks, et see sul juba on.

Ja ärge üldse enam saatanat kartke. Üks sinu sõna vaimsesse maailma kisub tema plaane maha. Ainult ütle, MA OLEN KRISTUSE PRUUT ja minu käsule allub vaimne maailm (Lk 10:17) „ma annan teile Oma meelevalla“. RÄÄGI nii nagu kellel on meelevald. PALVETA meelevallaga. PROHVETEERI meelevallas.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga