Nõidus koguduses

„Sest Jumala Sõna on elav ja vägev ja teravam, kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu liikmed (составов) ja üdi (мозгов) ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja (kr.keeles kritikos), (vene keeles meie tunnete ja südame mõtete hindaja) (He 4:12).

„Mu rahvas hukkub tarkuse (teadmise) puudusel (Ho 4:6).

Sellepärast peame teadma asjadest, mis toovad meile õnnistuse. Ma ei tea kuidas hingevaenlasele on teada meie teadmatus, aga ta kasutab seda oskuslikult ära.

Jumal ei varja meie eest midagi, kõik on Tema Sõnas olemas, eriti see, mis puutub Jumala rahva vaenlase kohta, saatana kohta. Oleks rumal sõjas ignoreerida teadmisi vaenlase kohta. Ja seda enam kui oleme kogu aeg vaimses sõjas. Piibel ütleb, et teie vastane, kurat, käib ümber nagu möirgaja lõvi otsides, keda neelata!  (1 Pe 5:8). Juba ainult see kirjakoht annab teada, et meil on tegemist vastasega ja  peame olema valvsad ning kained (благоразумный – ettevaatlik).

Filippus tuli ühte Samaaria linna ja kuulutas rahvale Kristust. Rahvahulk pani üksmeelselt tähele, mida Filippus ütles, kuuldes teda ning nähes tunnustähti, mida ta tegi. Sest paljudest, kel olid rüvedad vaimud, läksid need välja valju häälega kisendades, palju halvatuid ja jalutuid aga sai terveks. Ja suur rõõm oli selles linnas. Aga üks mees, Siimon nimi, oli juba varem selles linnas ja nõidus ning pani Samaaria rahvast jahmuma, öeldes end kellegi suure olevat. Tema mõju all olid kõik, nii pisikesed kui suured, ja ütlesid: «See on Jumala vägi, mida hüütakse Suureks.» Nad olid tema mõju all, sest ta oli kaua aega neid nõidumisega jahmuma pannud. Aga kui nad hakkasid uskuma Filippust, kes neile kuulutas evangeeliumi Jumala riigist ja Jeesuse Kristuse nimest, siis ristiti nii mehi kui naisi. Siimonastki sai usklik, ja kui ta oli ristitud, jäi ta alati Filippuse juurde. Ta oli väga jahmunud, nähes sündimas suuri tunnustähti ja vägevaid tegusid.
Aga kui Jeruusalemmas olevad apostlid said kuulda, et Samaaria on Jumala sõna vastu võtnud, läkitasid nad nende juurde Peetruse ja Johannese. Need tulid kohale ja palvetasid samaarlaste eest, et nad võtaksid vastu Püha Vaimu. Sest Vaim ei olnud langenud veel kellegi peale nende seast, nad olid üksnes ristitud Issanda Jeesuse nimesse. Siis panid apostlid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu Püha Vaimu. Aga kui Siimon nägi, et Vaim antakse apostlite käte pealepanemise kaudu, tõi ta neile raha ja ütles: «Andke minulegi see meelevald, et igaüks saaks Püha Vaimu, kelle peale ma iganes oma käed panen!» Aga Peetrus ütles talle: «Hävigu su hõbe koos sinuga, et sa arvad Jumala andi saavat raha eest! Sul ei ole osa ega pärandit selles sõnas, sest su süda ei ole siiras Jumala ees. Paranda nüüd meelt oma kurjusest ja anu Issandat, et su mõttevälgatus sulle ehk andeks antaks. Sest ma näen sind olevat täis kibedat sappi ja ülekohtu köidikus.» (Ap 8:5-23).

Siimon nõid oli päästetud ja ristitud ja oli Filippusega. Siin näeme, et sisemised köied olid veel katki murdmata ja nõiduse vaim tuli sobival hetkel esile. Siimon seda ei mõistnud, aga näeme, et  soov olla tegijate hulgas ja valitseda oli alles. Jeruusalemma koguduse peakarjane Peetrus oli kogenud vaimus mees. Peetrus paljastas nõiduse vaimu Siimonas vaimude eristamise anni kaudu.

Nõiduse vaimu all mõistame kontrollija vaimu, kelleks on Iisebeli vaim.

On olemas avalik nõidus – nõidus, ennustamine ja võlumine. Kõik 3 sõna leiame Piiblist.

Nõidus on pseudo, mitte seaduslik vaimulik meelevald vaid; see on püüe saada võimu teiste üle, neid manipuleerida ja juhtida. See on kontroll emotsioonide, käitumise ja olukordade üle.
Kui inimese elus on needus, siis on põhjust arvata, et seal on nõidust.

Ennustamine on saatuse ettekuulutamine, see on saatana võrk, sest inimesed on alati  huvitunud oma tulevikust.

Võluvägi avaldub teatud asjade kaudu, nagu amuletid, kujud ja muud sarnased asjakesed. Samuti  võib vägi avalduda iidolite piltides ja kujudes, neid on palju idamaades ja tihti sattuvad inimeste kodudesse reisidelt kaasa toodud meenetena.

Probleemid meie elus on nagu viljad, aga neid põhjustavad tegelikult peidetud juured. Millised on juured, sellised on ka viljad. Nõidus on igasuguse mässu juur. Probleemide juur peitub sügaval inimeste sees.

Jumal instrueeris prohvet Saamueli kaudu Sauli ründama ja hävitama amalekke, sest  sisenedes tõotatud maale olid nad Iisraeli rahva vastu. Mitte ainult mehed, vaid ka naised, lapsed, loomad, kõik pidi hävitatud saama. Saul võitis amalekke, kuid ei täitnud kõike, mida Jumal rääkis. Ta jättis ellu amaleki, kuninga Agagi ja parimad loomad. Saamuel hakkas vastu Saulile, sest ta ei teinud nii nagu Jumal ütles (1 Sa 15).

„Sest vastupanu on otsegui nõiduse patt, tõrksus on ebajumalate ja teeravite teenistus (1 Sa 15:23).
(Непокорность – такой же грех, как колдоство, а противление  и своеволие тоже, что идолопоклонство)

Mäss on otsegu nõidus ja kangekaelsus, tõrksus on ebajumalate teenistus. Mäss on nõidus, sest vaim, mis seisab mässu taga ei ole Püha Vaim. Mäss ütleb: „Ma ei taha seda teha. Ma ei hakka…“.

Kangekaelsus ja tõrksus on ebajumalate teenistus. Kuidas temas= saab ebajumalakummardaja? Ta ehitab endale ebajumalaid oma isiklikest arvamustest. Tema arvamused on tema iidolid.

Mäss on nõidus.
Mäss on nõiduse patt. Mäss ja nõidus on nagu kaksikud õed, kes on harva lahus.
Uues Testamendis on nõidust kirjeldatud kui liha tegusid (Ga 5:19) ja deemonlikku väge. “ Oh mõistmatud galaatlased, kes on teid ära sõnunud(võlunud),..Te alustasite Vaimus, kas tahate nüüd lõpetada lihas?  (Ga 3:1).
Mässu olemus on õiguse hülgamine. Juhtimise seadused on korra loomiseks ja seadustele on vaja olla kuulekad.

Jumal andis maa inimesele valitseda samal ajal olles Jumala meelevalla all läbi sõnakuulelikkuse (1 Mo 1ptk).
Eedeni aias hülgas Aadam Jumala meelevalla, Jumala seaduslikkuse ja temast sai mässaja. Isegi tänapäeval on Aadama järeltulijatel soov valitseda ja juhtida, sest see on Jumala poolt pandud  inimese sisse – Aadamasse. Õige juhtimine on seaduslik Jumala seaduste järgi. Kui aga inimesele tuleb soov ebaseaduslikult valitseda ja juhtida, siis hakkab mõjuma nõidus. Nõidus on ebaseaduslik valitsemine, inimene hakkab siis manipuleerima, survet avaldama, sundides tegema seda, mida ei  pea  ning ei taheta teha.
Ja veel üks võte, mida kasutatakse nõiduses on hirmutamine.

Nõiduse ehk kontrollija vaimu ja Iisebeli vaimu avaldumine.

Manipuleerimine, surve avaldamine, ja hirmutamine: need on kolm põhiasja, kuidas nõidus avaldub. Manipuleerimises kasutatakse tihti kavalust, sest manipulatsioon ütleb: „Ma kavaldan ja teen oma tahtmise moodi“…. „siis pange nüüd maha kõik kurjus ja kõik kavalus (salakavalus ja kurikavalus ja pettus) ja silmakirjatsus ja kadedus ja kõik keelekandmine“ (2 Pe.2:1).
Manipulatsioonis on pettus. Manipulatsioon kannab varjatud =iseloomu ning siis kannab surve avaldamine avatud iseloomu. Surve avaldamise toon on selline: „Ma sunnin sind tegema nii nagu ma tahan.“
Inimesed, kes püüavad kontrollida ja teistele survet avaldada, neil on suured raskused end Jeesusele alistamisega. Soov kontrollida on mässu  üks vormidest. Manipuleerimine, surve avaldamine ja hirmutamine on mässu juured ja see võim on ebaseaduslik.

„Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse! (Ga.5:1).

Hirmutamine valitseb järgmiselt: olla läbi hirmu karistatud.

„Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses“ (1Joh.4:18).
Armastus ja kartus on vastandid. Hirmutades kasutatakse igal korral nõidust, mitte armastust. See on oma tahte surumine teistele. Jumal ei hirmuta meid kunagi, Jumal on julgustaja. See, kes meid hirmutada tahab on saatan.

Iisebeli vaim

Iisebeli vaim tegutseb peres ja Iisebeli vaim tegutseb ka koguduses. Üksmeel peres on üksmeelse koguduse prototüüp. Peres on inimesed seotud vere sidemetega, nõnda ka koguduses seob meid  ühte Jeesuse veri. Paulus nimetab usklikke usukaaslasteks, teine tõlge nimetab usklikke omadeks usus  (Ga 6:10).
Pered ja kogudused kannatavad kõige enam ühe ja sama asja pärast – tülide pärast. Tülid, mis tekivad peredes, tekivad teatud olukordades ka kogudustes. Lugematu arv kogudusi üle kogu maailma on justkui haavatud. Kogudused, kes on kontrollija vaimu mõju all, on viljatu kõrbe sarnased, kus vaimulikud ihud on erimeelsuste ja manipulatsiooni tõttu pillutatud võitlusväljadele.
Kui koguduses pole tugevat liidrite gruppi, siis vaid üks inimene on suuteline koguduse jõuetuks tegema, isegi, kui see kogudus on täidetud Püha Vaimuga.
Nüüd tutvume kahe vaimuga, millele kogudus peab õppima vastu seisma. Need on Iisebeli vaim ja Lutsiferi vaim.

Iisebeli vaim tõmbab algupäralt oma prohvetliku omadusega. Lutsifer, aga meelitab oma karismaga, eriti nelipühi taustaga evangeelsed kogudused. Iisebel väljendub sagedamini naiste kaudu ning Lutsifer meeste kaudu.
Oleme juba kuulnud, et nõiduse juureks on mäss, mis väljendub läbi manipulatsiooni, surve avaldamise ja hirmutamise. Väga sageli need kolm omadust on Iisebeli vaimus ja Lutsiferi vaimus ning neid on väga raske eristada.

Palve vastus.

Iisebel ja Lutsifer on väga ohtlikud kogudusele. Sageli on neid raske eristada nende algstaadiumis. Nad võivad ennast peita. Need vaimud teesklevad võidmist, vaimu ande ja paistavad välja töökad. Need võivad olla need inimesed, kes tõsiselt teevad tööd ja tundub, et nad on palve vastus. Tundub, et nad vastavad kõrge taseme teenistusele. Kuid kui ära võtta see kate, siis võib seal avastada mässu, süüdistusi, manipuleerimisi, kontrolli, valet, viha, kõrkust, supervaimulikkust, kriitikat, kadedust, kavalust, osavust ja teesklevat hoolitsemist.

„Aga mul on sinu vastu, et sa sallid naist Iisebeli, kes ennast nimetab  prohvetiks ja õpetab ning ahvatleb minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid. Ma olen temale andnud aega meeleparanduseks, aga ta ei taha pöörduda oma porduelust. Vaata, ma viskan tema haigevoodisse ja need kes temaga abielu rikuvad, suure viletsusse, kui nad ei pöördu tema tegudest“ (Ilm.2:20-23).

Tänapäeval esineb kahjuks koguduse liikmete ja isegi pastorite hulgas Iisebeli vaimu kiusatustele allaandmist. Selle tõttu on purustatud pered ja kogudused ning paljud lapsed surevad nii vaimulikult, kui ka füüsiliselt.

Tüatiira koguduses oli Iisebel, ehk Iisebeli vaim. Kui Vanas Testamendis oli see konkreetne naine, siis Uues Testamendis on see vaim. Et lähemalt tutvuda selle vaimuga loeme 1 Ku 16 ptk –
Iisebel oli Siidoni kuninga tütar. Ta teenis Siidoni ebajumalat Baali. Iisebeli mõjul Aahab hakkas ka Baali teenima. Kogu Iisrael pöördus ebajumala teenistusse. See vihastas Jumalat väga. Iisebel tappis ka Jumala prohveteid. Ta oli kõigest kuninga naine, kuid Ta valitses oma mehe selja taga, kasutades manipulatsiooni, hirmutamist ja survet, et kinnitada ebaseaduslikult juhtimist nõiduse läbi.
Iisebel ihaldab võimu ja selleks kasutab ta ära igasugused vahendid.
Tänapäeva koguduste juhatuses või lihtliikmete seas  võib olla neid, kes mõjutavad karjast, et juhtida kogudust läbi nõiduse, ehk kontrolli, manipulatsiooni surve meetoditega ja hirmutamisega.

Iisebeli vaim

Heebrea keeles omab Iisebel kahte tähendust: „baali naine“ ja „oskamatus kooseluks“.
Iisebeli vaimust, kes oli avaldumas ühe naise kaudu, kes nimetab ennast prohvetiks (Ilm 2:20). Jeesus ütles sellele kogudusele, et Tema on vastu sellele, et koguduse karjane sallis Iisebeli vaimuga naist, ta lubas tal tegutseda või isegi ei julgenud tema vastu astuda. Mõlemad variandid on valed.
Mida teeb Iisebel? Iisebel õõnestab ja kahjustab meelevalla isikut. Koguduses on karjane see meelevalla isik.
Seal, kus Iisebel saab tegutseda, tuleb otsida nõrka juhti, või nõrka meest. Iisebel käib liidrite taga, kavatsusega teha kõik tühjaks, jõuetuks ja elutuks.
Iisebel, kasutades oma mõju vahendeid, viib inimesi tõelise vaimuliku kaitse alt ära, ära nende pastorite ja koguduse juurest, et tõmmata neid oma mõjusfääri. Selle juures võib kasutada prohveteeringuid, meelitusi ja isegi seksi. Tema ümber on inimesed nõiduse koldes.

Sageli on Iisebeli vaimuga palvegrupi liidrid või ülistuse liidrid. Nende palvetes võid kuulda selliseid sõnu: „Isa näita meie pastorile asju sügavamalt, nagu Sa meile näitad“. Iisebeli vaim kutsub mässule, külvab tülisid ja kukutab seadusliku võimu koguduses. Selline tegevus lõhub suhteid, toob erimeelsusi, igasugune selline kahjustav tegutsemine kutsub esile mässu koguduse liidri vastu, et kahjustada liidri vaimulikku meelevalda. Iisebeli vaim on selleks suur spetsialist. Isegi Eelia sattus depressiooni Iisebeli reageeringu peale, kui ta Karmeli mäel tappis Baali prohveteid.

„Ma löön karjast, siis lambad pillutatakse“ (Sk13:7 ). Liidrid sattuvad enne löögi alla, seejärel alles  liikmed. Kui liidrid langevad, siis lambad pillutatakse. Ja seda just saatan tahabki. Sellepärast peab tegema palveid  nende eest, kellel on meelevald. Need, kes on positsioonil, sattuvad selle tõttu rünnakute alla.

Iisebel ja Lutsifer on koguduste lõhede ja perede lagunemiste põhjustajad.
Inimesel, kes on Iisebeli vaimu kontrolli all on reeglina probleemid peres. Кui talle esitada väljakutse, astub Iisebel enesekaitsesse ja käitub vaenulikult, üritades teha süüdlaseks seda, kes talle väljakutse esitas.

Veel üks Iisebeli vaimu omadus on  uudishimulikkus.
Vahest on raske teda koguduses eristada, sest ta tegutseb hoolivuse, osavõtu ja teiste kaitsmise, toetamise ning muude heade tegude maski all. Ta on meister varjatud mängus.

Kuidas käituda Iisebeli vaimuga?

Iisebeli vastu tuleb kiiresti seista, muidu võib ta oma mõjuga levida üle koguduse.

1.Iisebelile tuleb otse vastu hakata, kasutades vaimulikku meelevalda, vabastades ennast ja kogudust tema mõju eest. Astuda tuleb avalikult tema patule, tehke tühjaks kõik tema pingutused levitada oma mõju koguduses.
2.Elage sõnakuulelikkuses Jumalale ja õpetage sõnakuulelikkust neile, kes kuuluvad selle koguduse vaimuliku meelevalla alla.

Sõnakuulelikkus hävitab mässu. Kui naine on mehele sõnakuulelik, siis ei ole selles abielus Iisebel effektiivne. Kui mehed on kuulekad oma liidrile, siis nad ei hakka õõnestama  kogudust, kutsudes seda mässule. Kui koguduse liikmed on kuulekad oma liidritele, siis see kogudus hakkab kasvama ja arenema, valgustades oma valgusega maailma.

Üks hoiatus!
Meie ei pea inimesi sildistama Iisebeli vaimu sildiga.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga